1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Šperkovo s.r.o., Bratislavská 694, Most pri Bratislave 900 46, IČO 46 195 301 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo: 91261/B (ďalej len „spoločnosť Šperkovo s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť Šperkovo s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Denisu Martiškovú, e-mailová adresa sperkovo(@)sperkovo.sk, telefónne číslo 0908 590 279

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru a dodania tovaru prostredníctvom e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ako je číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Šperkovo s.r.o., na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Šperkovo s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
– spoločnosť MailerLite so sídlom Paupio 28, Vilnius, Lithuania ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov
– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
– orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Šperkovo s.r.o.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, e-mailovú adresu a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c. Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

d. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e. Poskytovanie e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely poskytovania e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

spoločnosť MailerLite so sídlom Paupio 28, Vilnius, Lithuania ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

h. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Šperkovo s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

i. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Šperkovo s.r.o.

Spoločnosť Šperkovo s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až i) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Šperkovo s.r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Šperkovo s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Šperkovo s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Šperkovo s.r.o.:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d). Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Cookies

Pre správne fungovanie stránok používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme vo vašom zariadení pri návšteve našich webových stránok. Vďaka informáciám uloženým v súboroch cookies vás vieme rozpoznať a uľahčiť vám napríklad navigáciu na našej webovej stránke. Cookies sa nedajú použiť na spustenie programov ani na prenesenie vírusov do počítača. Súbory cookies sa dajú čítať iba na webovom serveri, z ktorého pochádzajú.

Informácie uložené v súboroch cookies nezdieľame s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu.

Vždy máte možnosť prezerať si naše webové stránky bez použitia cookies. Internetové prehliadače sú často nakonfigurované tak, aby sa opýtali, či môžu prijať súbory cookies. Ak chcete zabrániť tomu, aby váš internetový prehliadač používal súbory cookies, môžete (1) zrušiť používanie súborov cookies pri vstupe na náš web pomocou úrovne cookies (ak je k dispozícii), alebo (2) zakázať používanie súborov cookies prostredníctvom nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Pomocné funkcie vo vašom prehliadači vám ukážu, ako sa dajú zakázať alebo vymazať súbory cookies vo vašom internetovom prehliadači. Upozorňujeme, že zakázanie/odstránenie súborov cookies môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie na našej webovej stránke nebudú fungovať podľa očakávania. Súbory cookies, ktoré môžeme vyžadovať pre určité funkcie na našej webovej stránke, sú uvedené nižšie. Zakázanie/odstránenie súborov cookies však bude mať vplyv iba na používaný internetový prehliadač. Zakázanie/odstránenie súborov cookies sa preto musí zopakovať pre všetky ostatné internetové prehliadače.

Súbory cookies, ktoré používame na špecifické funkcie, bez odkazov na jednotlivcov:

– Súbory cookies, ktoré uchovávajú určité predvoľby používateľa (napríklad nastavenia vyhľadávania alebo jazyka)
– Súbory cookies, ktoré ukladajú informácie, aby zaručili bezchybné prehrávanie videí alebo audio obsahu
– Súbory cookies, ktoré dočasne ukladajú určité používateľské položky (napríklad obsah nákupného košíka alebo online formulár)

Súbory cookies, ktoré používame pre špecifické funkcie, s odkazmi na jednotlivcov:

– Súbory cookies, ktoré slúžia na identifikáciu alebo overovanie používateľov

V tejto súvislosti sme oprávnení spracúvať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679). Tieto údaje uložíme, kým daný súbor cookies nevyprší, alebo kým ho nevymažete.

Akékoľvek ďalšie spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookies je uvedené v príslušných častiach týchto informácií.